KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) kapsamında Özel Sin Ağız ve Diş Sağlığı Hizm. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti.  (“Şirketimiz/Polikliniğimiz”) olarak “veri sorumlusu” sıfatıyla, aşağıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi; KVK Kanunu, 3359 Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuatlara uygun olarak yine aşağıda açıkladığımız amaçlarımız dahilinde ve mevzuatta öngörülen ilkeler doğrultusunda gerekli olduğu süre boyunca işleyebilir, açıklayabilir veya aktarabiliriz.

İşlenen Kişisel Verileriniz:

Polikliniğimiz; Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuatlar gereğince başta sağlık verileriniz olmak üzere, kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz:

 • Ad, soyad, T.C. Kimlik numarası ve/veya pasaport numarası ve/veya geçici TC Kimlik/pasaport numarası, doğum tarihi, T.C kimlik kartı bilgileriniz,
 • Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz,
 • Sağlık verileriniz, iş görmemezlik /heyet/istirahat/işe giriş/ilaç raporunuz, kan grubunuz, beden ölçüleriniz (boy, kilo, baş, göğüs), dosyanızda takip edilmesi amacıyla sunduğunuz laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz tanı verileri, doktor analiz ve yorumları, randevu bilgileri, reçete bilgileri dahil, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında ve/veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık bilgileri ile verileriniz, takip formu ve onam formunuz,
 • Meslek, sağlık güvencesi, meslek, sigorta kart numarası, iş yeri sicil ve/veya hasta kimlik numarası ile Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve sosyal güvenlik kurumu verileriniz, anlaşmalı kurum fotokopisi, hasta protokol numaranız, banka hesap numarası, IBAN numarası, faturalama ve fatura bilgileri gibi finansal verileriniz,
 • Hastanın 18’in yaşından küçük olması halinde hasta yakınının;) Adı/soyadı, T.C. kimlik numarası, pasaport numarası, iletişim bilgileri, adres bilgileri eğitim durum bilgileri, rıza ve onam formları, adres bilgileri,
 • Şirketimize ait web siteleri ve online hizmetler aracılığıyla kendi rızanız ile gönderdiğiniz ve/veya girdiğiniz sağlık verileriniz,
 • Şirketimize ait web siteleri aracılığıyla iş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş ile hizmet akdiniz ile ilgili her türlü kişisel verileriniz,

KVK Kanunu dahilinde “a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme” temel ilkelerine uygun olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:

Kişisel verileriniz, Polikliniğimiz tarafından KVK Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları uygun olarak aşağıdaki amaçlarla işlenebilecektir.

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirilmesi,
 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve KVK Kanunu ve diğer ilgili mevzuat ile bu mevzuatlara bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmesi
 • 4857 sayılı İş Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
 • 5510 sayılı Kanun ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
 • Gerektiğinde ilgili/yetkili kamu kurum ve kuruluşlarının, adli veya idari yargı mercilerinin ve kolluk güçlerinin gerekli bilgilerin sağlanması,
 • Kamu ve toplum sağlığı tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Polikliniğimiz ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizi teyit etme, ilgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarla, sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketleri ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,
 • Hizmetlerimiz karşılığında faturalandırmalar, Genel Muhasebe, Medikal Muhasebe ile hukuki ve finansal işlemlerin yürütülmesi,
 • Hasta memnuniyetinin ölçülmesi, tıbbî ve erken teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi, iyileştirilmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetilmesi,
 • Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sağlık hizmetlerinin kullanımınızın analiz edilmesi, hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması,
 • Mevzuat sınırları içerisinde tanı ve tedaviye dönük araştırma ve cihaz temini yapılması, ilaç temini, yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,
 • Randevu, tedavi bilgilendirilmesi, teşhis, tedavi ve tahlil sonuç bildirimi ile tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerin duyurulması,
 • Elektronik iletişim kanalları üzerinden bilgilendirme faaliyetleri ile sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verilebilmesi,
 • Suiistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi, risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi, sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
 • Şirketimiz iç işleyişi ile günlük operasyonlarının planlanması ve yönetilmesi,
 • Çalışan adayı başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
 • İnsan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,

Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri ve Verilerin Aktarılması:

KVK Kanunu’nun 8. Maddesi kişisel verilerin aktarılması kenar başlığını taşımakta olup, Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dahilinde KVK Kanun’un 8/2/a bendi gereğince KVK Kanun’un 5/2 ve 6/3 maddelerinde belirtilen koşulların varlığı halinde açık rıza aranmaksızın kişisel verileriniz aktırılabilecektir.

Buna göre; kişisel verileriniz kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması veya ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması ve ayrıca sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verilerinizin, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla temin edilmesi hukuki sebeplerinden bir veya birkaçına dayanarak açık rıza alınmaksızın yukarıda yazılı amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla işlenmekte ve;

 • Başta SGK olmak üzere gerektiğinde yetkili, düzenleyici ve denetleyici kamu kurum ve kuruluşlara,
 • Sağlık Bakanlığı, bakanlığa bağlı alt birimler ve aile hekimliği merkezlerine,
 • Diş Hekimleri Odasına,
 • Mahkemeler ve her türlü adli ve idari makamlara,
 • Özel Sigorta Şirketlerine (sağlık, emeklilik ve hayat sigortası ve benzeri),
 • Tıbbi teşhis ve tedavi için iş birliği içerisinde olduğumuz yurt içinde bulunan laboratuvarlara, tıp merkezlerine ve benzeri üçüncü kişilere,
 • Hastanın sevk edildiği veya hastanın kendisinin başvurduğu sağlık kuruluşuna,
 • Hizmetlerinden faydalandığımız veya iş birliği içerisinde olduğumuz destek hizmet sağlayıcılarımıza, arşiv hizmeti sağlayıcılarımıza ve iş ortaklarımıza

Ve gerektiğinde tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize, düzenleyici, denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmi kuruluşlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da aktarılabilecektir. 

Kişisel Verilerinizin Toplanması ve Elde Edilmesi Yöntemleri:

Kişisel  verileriniz, Polikliniğimiz tarafından sağlanan hizmet ve Polikliniğimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, onay ve/veya imzanızla tanzim edilen işlemlere ilişkin tüm sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, Polikliniğimiz yetkilileri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak elde edilebilecektir.

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Alınan Tedbirler:

Polikliniğimiz, kişisel verilerinizi teknik ve idari imkanlarımız dahilinde titizlikle korumaktadır. Polikliniğimiz tarafından alınan güvenlik tedbirleri, teknolojik imkanlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmakta olup, KVK Kanun’un 12. maddesine uygun olarak işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik Kurum düzenlemelerine uygun gerekli teknik tedbiri almakta ve bu kapsamda gerekli çalışmaları gerçekleştirmektedir.

Kişisel Verilerinize Korunmasına Yönelik Haklarınız ve Başvuru Süreci:

İşlenen kişisel verilerinizle ilgili olarak, mevzuat uyarınca;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz

KVK Kanunu kapsamındaki taleplerinizi, http://atadis.com.tr/com.tr” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” doldurarak; Şirketimizin 1377 Sok. No:2 Kat:1, D:1 Alsancak, Konak, İzmir adresine bizzat teslim edebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya güvenli elektronik imza ile imzaladıktan sonra  ozelsinagizvedissagligi@hs01.kep.tr  adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) düzenlemelerine uygun olarak, Tebliğ Madde 5 gereğince, başvuru formunda yer alan, zorunlu bilgileri içermeyen başvurular Polikliniğimiz tarafından reddedilecek veya işleme alınmayacaktır.

Başvurulara Cevap Verilmesi:

Polikliniğimiz başvurularınızı yazılı veya elektronik olarak cevaplandırabilir. Yukarıda  belirtilen usule uygun olarak Polikliniğimiz iletmeniz durumunda, Polikliniğimiz talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarife uyarınca ücret alınabilecektir. Ayrıca, taleplerinizin doğru sonuçlandırılması sürecinde, Polikliniğimiz tarafından başvuran veri sahiplerinden ek bilgi veyahut belge talep edilebilecektir.

Menü